SKLEP Z PLIKAMI PDF DO SAMODZIELNEGO WYDRUKU

 

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1. Postanowienia ogólne:

 

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego, odstąpienia od umowy.

 

2. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem https://mediko.com.pl/ jest prowadzony przez:

Mediko Magdalena Raczkowska-Babczyk.

 

Dane adresowe oraz email:

Mediko Magdalena Raczkowska-Babczyk

Wysoka 12 B / 70, 41-209 Sosnowiec

NIP 6441043639   REGON 277658609 

email: biuro@mediko.org.pl

epdf.mail@gmail.com

tel. 605 333 400

 

3. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 

a) Sprzedawca – Mediko Magdalena Raczkowska-Babczyk, Wysoka 12 B / 70, 41-209 Sosnowiec, NIP 6441043639

b) Sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony na stronie https://mediko.com.pl/

c) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, a w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego;

d) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób i miejsce dostarczenia towar, oraz dane Klienta, stanowiące złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

e) Koszyk - usługa elektroniczna, stanowiąca interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiająca złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie, zamówienie produktów oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

f) Produkt, Towar – treść cyfrowa niezapisana na nośniku materialnym, przeznaczona do pobrania oraz odtworzenia na urządzeniu końcowym Klienta, będąca cyfrową postacią utworów w rozumieniu przepisów dotyczących prawa własności intelektualnej;

g) Przedsiębiorca - Klient, będący osobą fizyczną, osobą prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

h) Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego;

i) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w sklepie internetowym oraz dostarczy go do Klienta;

j) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

k) Strony transakcji – Sprzedawca i Klient

 

4. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu wystarczające są: 

a. dostęp do Internetu,

b. standardowy system operacyjny,

c. standardowa przeglądarka internetowa,

d. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 

5. Do korzystania z oferowanych produktów potrzebne są:

a. standardowy system operacyjny,

b. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. darmowy program Adobe Reader),

c. drukarka (opcjonalnie).

 

6. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

a. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

b. korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

c. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

d. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

e. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (SPAM).

 

7. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

8. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. Regulamin niniejszy może ulegać zmianom, jednakże zmiany nie będą miały zastosowania do zaakceptowanych przez Klienta postanowień Regulaminu do każdego ze złożonych zamówień.

 

§ 2. Własność intelektualna. Licencja
a. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
b. Klient dokonujący zakupu Produktu nie nabywa w stosunku do niego praw autorskich majątkowych lub praw pokrewnych z zastrzeżeniem ust. 3.
c. Klient dokonujący zakupu Produkty nabywa bezterminową i niewyłączną licencję na wykorzystywanie Produktu do celów niekomercyjnych, w tym do wydruku Produktu i utrwalenia na nośniku materialnym na własny użytek oraz do celów pracy z podopiecznymi.
d. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania Produktu (zarówno rozpowszechniania odpłatnego jak i nieodpłatnego), w tym udostępniania Produktu w jakikolwiek sposób, w szczególności z wykorzystaniem sieci Internet lub za pomocą nośników danych, zarówno w całości jak i w części lub w postaci zmodyfikowanej.
e. Klient nie jest uprawniony do udzielania sublicencji. Przeniesienie praw lub obowiązków z licencji wymaga uprzedniej wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedawcy (umowy).

 

§ 3. Newsletter

a. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

b. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest spersonalizowana i dobrana do indywidualnych potrzeb Klienta informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o aktualnej ofercie towarów Sprzedawcy, aktualnych promocjach oraz materiałach dostępnych nieodpłatnie. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

c. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, zgodnie z instrukcją przekazywaną we wiadomościach mailowych stanowiących Newsletter.

 

§ 4. Umowa sprzedaży, koszyk i złożenie zamówienia

a. Sprzedawca umożliwia złożenie zamówień na Produkty dostępne w Sklepie internetowym przez 24 godziny 7 dni w tygodniu;
b. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego skompletować zamówienie, wybrać obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie. Po dokonaniu wyboru Produktu (dodanie Produktu do „koszyka”), Klient wypełnia Formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
c. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
d. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

e. Elementem procedury składania zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

f. Usługa Elektroniczna Koszyka ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.

 

§ 5. Metody płatności Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A. oraz PayU S.A.

 

§ 6. Formy płatności Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCardElectronic, Maestro

 

§ 7. Czas realizacji W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

§ 8. Zwroty. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

§ 9. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w  terminie 14 dni.
2. Klient może odstąpić od umowy składając oświadczenie Sprzedawcy, np. przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy.
3. Do zachowania terminu określonego w ust. 1  wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 10. Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne

1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta m.in. w stosunku do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej biuro@mediko.org.pl
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 11. Reklamacje 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@mediko.org.pl lub na adres Mediko Magdalena Raczkowska-Babczyk, 41-209 Sosnowiec ul. Wysoka 12 B / 70
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
3. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

 

§ 12. Dostawa i koszty dostawy

1. Dostawa zamówienia możliwa jest jedynie na terenie Polski. Sprzedawca nie oferuje wewnątrzwspólnotowych transakcjach handlowych (EU) ani innych transakcji międzynarodowych.

2. Sprzedawca oferuje dostawę zamówionych towarów/usług jedynie w formie elektronicznej poprzez email. Cena dostawy materiałów cyfrowych na adres email wynosi 0 zł. Koszty obejmują jedynie wartość produktów. 

3. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich brutto.

4. Sprzedawca nie jest vatowcem - nie wystawia faktur Vat (zwolnienie podmiotowe). Na prośbę Przedsiębiorcy może zostać wystawiona faktura bez Vat w oparciu o potwierdzenie płatności z bankowości internetowej. Sprzedaż w sklepie mediko.com.pl realizowana jest przez internet i ewidencja prowadzona jest w oparciu o dane bankowe. W celu otrzymania faktury bez Vat Przedsiębiorca może zwrócić się do Sprzedawcy na adres: biuro@mediko.org.pl i załączyć kopię potwierdzenia transakcji z banku. W przypadku, gdy płatnikiem (faktycznym nadawcą przelewu) jest inny podmiot - wówczas faktura zostanie uzupełniona o te dane (dane Płatnika, adres).

 

§ 13. Rękojmia za wady Produktu
1. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
3. Zgłoszenie o wadach Produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@mediko.org.pl l lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
4. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
5. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
7. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
8. Sprzedawca pokrywa koszty usunięcia wad lub wymiany Produktu na nowy.

 

§ 14. Odpowiedzialność
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

 

§ 15. Dane osobowe / RODO / Polityka prywatności

 

 Działając zgodnie z art.13 ust.1 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej jako:”RODO” przekazujemy poniższe informacje:

 

I. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Mediko Magdalena Raczkowska-Babczyk

Wysoka 12 B / 70, 41-209 Sosnowiec

NIP 6441043639   REGON 277658609 

tel. 605 333 400

2. Adres e-mail administratora danych: biuro@mediko.org.pl
3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
4. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy z administratorem danych.
5. Administrator danych przetwarzane dane osobowe w szczególności w postaci danych identyfikacyjnych (imienia i nazwiska oraz nazwy firmy), danych adresowych, numeru identyfikacji podatkowej i innych numerów rejestrowych, danych kontaktowych (numer telefonu) oraz danych identyfikacyjnych osób wskazanych do kontaktu przez klienta.

II. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) przygotowanie oferty handlowej w odpowiedzi na zainteresowanie klienta, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) zawieranie i realizacja umów sprzedaży z klientami, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
e) rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego, w tym ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
f) archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
g) kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h) przesyłanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Sklepu internetowego i usług, z których korzysta klient, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem danych gdy jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.
2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być również podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi IT (w tym usługi hostingowe).
3. Administrator danych może być zobowiązany do udostępnienia danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

IV. Okres przechowywania danych osobowych
1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych przez okres czasu wskazany przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą o rachunkowości.
3. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-2 przez okres 3 lat, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych, a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.

V. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
a) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
– administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 

§ 16. Cookies

1. Serwis internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Sprzedawcę na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

2. Cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;

b) optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,

c) tworzenia statystyk,

d) utrzymania sesji Użytkownika,

e) dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.

3. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie Internetowym jedynie za zgodą Użytkownika. Zgoda jest wyrażana przez wyrażenie zgody w polu informacyjnym na stronie Serwisu internetowego lub poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania przez Użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby móc usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając jak najbardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

5. Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, umożliwiające identyfikację Użytkowników, wówczas zastosowanie do nich mają w całości zapisy dotyczące danych osobowych i ich przetwarzania.

6. W niektórych przypadkach, niezależnych od właściciela serwisu, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

8. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 

§ 17. Przepisy końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.)

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.; dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Kupujący mogą również skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2023-01-10.